Botox, Case 3

Age: 18 – 24

Botox to address a gummy smile